Ako sa zmenia ceny energií v roku 2018?

Ako sa zmenia ceny energií v roku 2018?

V poslednom období môžeme zaznamenať prudší nárast cien elektriny a plynu na medzinárodných burzách, ktorý začal postupne, najmä čo sa elektriny týka, už od začiatku tohto roka. Tieto zmeny pocíti konečný odberateľ  resp. domácnosť  na svojich faktúrach za energie.
 
Príčinou tejto situácie z makro hľadiska je situácia na medzinárodnom trhu, ktorá vznikla kvôli výpadku jadrových elektrární (či už z dôvodu znižovania ich výrobných kapacít alebo postupného uzatvárania), obmedzeniu ťažby uhlia v Číne a následne rastúcich cien uhlia a v neposlednom rade aj počasia, najmä nedostatku zrážok. Nakoľko sa elektrina vyrába v mnohých krajinách práve z plynu a uhlia, nemožno sa čudovať, že pri ich stúpajúcej cene, stúpa aj cena elektriny. Pridajme k tomu ešte aj nedostatočné prenosové kapacity, kvôli ktorým nie je možné dovážať lacnejšiu energiu zo zahraničia.
 
Pre ceny elektriny na rok 2018 bol rozhodujúci jej vývoj na burzách od januára do júna 2017. V tomto sledovanom období sa ceny elektriny pohybovali okolo 31-33 eur za MWh. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil cenu elektriny ako komodity rozhodujúcej pre výpočet na rok 2018 (označenej na pražskej burze ako F PXE SK BL CAL – 18) vo výške 31,77 €/MWh.
V porovnaní s minulým rokom, kedy jej cena bola 26,93 €/MWh, je to nárast o 4,84 €/MWh. Za posledný mesiac sa vyšplhala cena elektriny na pražskej burze v priemere na 41,33 €/MWh. Keďže cena elektriny stúpla oproti minulému roku, a to až o 18%, dodávatelia, ktorí sú podľa platnej legislatívy povinní podať návrh maximálnych cien energií na nasledujúci rok ÚRSO, budú tento fakt pri tvorbe svojich cenových návrhov zohľadňovať.
 
Cena samotnej elektriny však v celkovom účte, ktorý platí slovenská domácnosť tvorí iba 1/ 3 z celkovej sumy. K tejto sume je potrebné ešte prirátať niekoľko ďalších položiek, ktoré sú však regulované a tie tvoria práve najväčšiu časť celkovej koncovej ceny elektrickej energie. Distribúcia a prenos elektriny do domácnosti, plus výstavba a udržanie systému diaľkových a lokálnych káblov, trafostaníc a elektromerov tvorí ďalšiu 1/3 z celkovej koncovej sumy elektriny. Zvyšok ceny tvorí predovšetkým tzv. tarifa za prevádzkovanie systému (TPS), ktorej cena je aktuálne 26,20 €/MWh bez Dph. Z nej sa potom financuje dotácia ťažby a spaľovania domáceho uhlia, ale aj podpora obnoviteľných zdrojov energie, keďže distribučné spoločnosti musia v súčasnosti odkupovať prednostne zelenú elektrinu a to za vyššiu cenu, ako z klasických zdrojov vyrobenú elektrinu. Tento rozdiel v cene sa čiastočne odzrkadlí v našich účtoch práve cez TPS. Finálnu cenu uzatvoria poplatky zastrešujúce rôzne straty pri distribúcií či odvod do jadrového fondu.
 Keď si to teda zhrnieme, tak z ceny elektrickej energie, ktorú platíme, stojí 66% čistá elektrina a jej servis a zvyšných 34% putuje do fondov či štátnych systémov podpory. Konečné slovo má ale pri výslednej sume elektriny ÚRSO, ktorý z týchto regulovaných poplatkov ovplyvňuje najmä TPS.
 
Nezmenená cena regulovaných poplatkov a vyššia trhová cena elektriny by znamenala nárast podľa riaditeľa spoločnosti Slovakia Energy Jiřího Koudelu celkovej výslednej ceny elektriny pre rok 2018 o cca 1,5 – 2 %, čo by zákazník pocítil zvýšením svojej faktúry asi o 1 – 2 € mesačne.
 
Na medzinárodnom trhu však začala za posledné mesiace stúpať aj cena ropy, čo vedie k zvýšenej cene za zemný plyn. To sa môže prejaviť zvýšenou faktúrou za plyn a teplo pre domácnosti. Cena plynu pre budúci rok sa vypočíta ako priemer denných trhových cien plynu (NCG Natural Gas Year Futures Cal-t) za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh na zmenu ceny dodávku plynu. Za posledný mesiac sa pohybuje priemerná cena plynu na burze vo výške 17, 36 €/MWh.
V porovnaní s elektrinou je vývoj ceny plynu omnoho stabilnejší a jeho ceny sú porovnateľné s cenami minulého roku. Podľa vyjadrenia  hovorcu ÚRSO Radoslava Igazu nie je predpoklad pre nárast ceny plynu pre domácnosti.
 
 
Zhrnutie situácie pre budúci rok
 
Ak si to teda zhrnieme, aby sa nezvýšili ceny energií, musel by ÚRSO znížiť cenu regulovaných poplatkov v prípade elektriny za dotácie na OZE a ťažbu uhlia a v prípade plynu za distribúciu a prenos. Ak ceny regulovaných poplatkov ostanú rovnaké a budú sa rešpektovať trhové ceny komodít, tak dôjde pravdepodobne k zvýšeniu ceny elektriny zhruba o 1-2 eurá mesačne a v prípade plynu vôbec alebo menej ako 1 euro.
 
Podľa aktuálnej správy TASR, SPP nepredložil ÚRSO návrh na zmenu ceny pre rok 2018 za dodávku plynu, zato však predložil návrh na úpravu cien elektriny pre domácnosti a malé podniky. Dôvodom bola vyššia trhová cena elektriny, ktorí je základom pre výpočet regulovaných cien elektriny na rozdiel od plynu, ktorého mierne zvýšená trhová cena momentálne nevyvoláva tlak na zmenu regulovaných cien. ZSE Energia predložila návrh na úpravu cien dodávky elektriny, rovnako aj plynu, nakoľko vychádzala z trhových cien oboch komodít.
K cenovým návrhom sa pred ich finálnym ukončením regulačný úrad nevyjadruje, a podľa slov Radoslava Igaza ÚRSO pracuje na tom, aby zabezpečil optimálne koncové ceny energií.
 
 
Prognózy do budúcna
 
Ceny energií majú vo všeobecnosti rastúci trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať  aj v budúcom roku. Tento vývoj podporí aj plánované uzatváranie jadrových elektrární v Nemecku, čím sa obmedzia výrobné kapacity tradičných zdrojov elektriny. Nezanedbateľné bude aj množstvo zrážok (kvôli výpadku výkonu vodných elektrární), dĺžka zimy a jej  priemerné teploty. Svoju úlohu samozrejme zohrá aj cena ropy, čo uvidíme na cene plynu. Pozitívne vplyv na cenu plynu bude mať aj pripravovaná výstavba nových tranzitných trás, ktoré otvoria nové možnosti dovozu komodity, a preto môžeme rátať  len s miernym rastom alebo aj stagnáciou cien plynu.  

Zdroj: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-41/casu-lacnych-energii-odzvana.html
          http://www.teraz.sk/najnovsie/energia-spp-nenavrhol-urso-na-rok-2018/291711-clanok.html
          http://www.urso.gov.sk
          https://www.pxe.cz
          https://www.eex.com/en/